Pápateszér

Vezetők

A falu fekvése, természeti adottságai

A falu története

A r.k. templom és plébánia története

Műemlékek, látnivalók

A falu gazdasági helyzete

Közintézmények

Alapítvány

Programok

Civil szervezetek

Képtár

Térképek
 

Szűz Mária Neve római katolikus templomHomlokzat előtti kétemeletes toronnyal, azon barokk bádogsisakkal. A falsarkok mindenhol letompítva, a homlokzati felületeket tagolatlan lizénák osztják mezőkre. A hajót körülfutó tagozott, húzott főpárkány zárja, mely a tornyon kis timpanont képez. A torony mindkét emeletén párkány fut körül, a sisak alatt órapárkány, immár óra nélkül. A főhomlokzaton a torony nyílászárói kiemelten kezeltek: a bejárati kapu finom részletezéssel tagolt kőkerettel, az ablakok is díszes parapet és szemöldök kiképzéssel, kőkerettel. Ezek mindegyike más- és más, de karakterük azonos, így összképük is egységes, és kifejezetten erre a templomra jellemző.
  A templom távolról
A főhomlokzati íves oromfal egyszerű kiképzésű, 1-1 kővázával, toronysisakja határozottan 2 részre bontott. Alulról homorú íveléssel, letompított sarkokkal szűkül, majd erre szervetlenül nehezedik minden átmenet nélkül egy 4 oldalú harang-alakú kupola. Tetején kereszt. Oldalhomlokzatai egyszerűek, a toronyhoz hasonlóan sima, tagolatlan sávok osztják mezőkre. A sávok a belső falpillérek kivetítése, a szerkezeti rendszer homlokzati megjelenítése. Az ablakok kőkeretben élnek, kosáríves záródással, újabb vasablakokkal. A sekrestye ablakai és bejárati ajtaja eredeti szerkezet,kőkerettel. Szentélye egyenes záródású. A hajón pala-, a sekrestyén bádogfedés. A főbejárat előtt kő lépcsők.
 A templom a temetőből nézve  

A templom előtti kis kertben kő lábazaton műkő kereszt és vaskorpusz 1866-ból. Felirata már csak hiányosan olvasható.

Szűz Mária Neve  titulusú r.k. templom

Belseje: egyhajós, kétmenetes. Egyik végén diadalív után szentély, majd onnan sekrestye, másik végén uo. kórusív után karzat csatlakozik a hajóhoz. A karzataljból nyílik a karzatra vezető csigalépcső, ill. a másik oldalon egy kis fülke. Bejárat a toronyaljon át. A hajót határozott előállású falpillérek osztják két menetre, a végeken kettős ívelésű falpillérek szűkítik a hajó terét a szentélyhez, illetőleg a kórusaljhoz. A falpillérek tükörbetéttel könnyítettek és húzott fejezettel zárulnak. Hevederívek támaszkodnak rájuk mindkét irányban, azok a csehsüveg boltozaton ülnek.
Mennyezetképeit az 1901. évi renoválás során Graits Endre festette, 1977-ben pedig Závory Zoltán restaurálta és lényegesen átalakította.

A mennyezetképen: az Angyali Üdvözlet és a 4 evangélista

Az Angyali Üdvözletet ábrázoló mennyezetkép a négy evangélistával

A sekrestye terét hevederív osztja, azon és a csehsüveg boltozatokon stukkódíszek. Az ide nyíló ajtó és ablak kőkeretben eredeti tölgyfa szerkezetek, copf vasalással, ólomosztású üvegezéssel, akárcsak a többi belső ajtó. A karzat hosszú, lapos dongaboltozatra ül, falazott mellvédje középen kissé kidomborodik, sávok és párkányok osztják mezőkre. Alján kerek mezőben az építés (1778.) a festés (1901.) és újítás (1977.) évszámaival. Padlója mindenütt kehlheimi lappal burkolt.

Templombelső az orgonával Templombelső az oltárral
Templombelső az orgonával Templombelső az oltárral

Főoltára az 1910-es években épült a régi faoltár helyett. Koporsó alakú vörös-márvány stipes szürke márvány berakásokkal. Felépítménye tiroli típusú, historizáló stílusú faszerkezet. Erőteljesen kiemelt középrészében az oltárkép Mária gyermekkorának allegorikus ábrázolása anakronisztikus környezetben. Schmidt József győri festő kemény kontúros képe 1801-ből. Kétoldalt a kisebb fülkékben Jézus és Mária tiroli szobrok. A fa felépítmény fehérre mázolt, rajta aranyozott rátét geometrikus és leveles-indás faragványdíszekkel. A szervesen beleépült tabernaculum ajtaján aranyozott kehely. 3+3 romantikus, nagyméretű, szépművű gyertyatartó a menzalapon.

A szentély oldalfalán az 1915-ben hősi halált halt   gr. Esterházy Pál huszárkapitány emléktáblája.

 Az oltár
Oltár

Mellékoltára ugyanabból a korból, ugyanott historizáló elemekből épült, de a lourdesi szobor valószínűleg újabb. Azelőtt Szt. Anna oltára volt, oltárképe a most a hajóban függő Szent Család kép lehetett. 

A szószék A festmény a Piétát ábrázolja Keresztelőkút
Szószék Piéta Keresztelőkút

18. századi fa konzol szószék, mellvédjén és hangvetőjén díszítő jellegű, aranyozott rátétfafaragások. Vörös-márvány keresztelőkút, az Esterházy templomok típusa szerint, Adami kőfaragó műhelyéből. A hajó falain 18. és 19. századi naiv és népi képek, köztük egy mestermunka is akad - mindegyik szép keretben. 

Korabeli tölgyfa padsor Szekrestyésszekrény
Korabeli tölgyfa padsor Sekrestyésszekrény

Néhány jelentéktelen szoboröntvény. Klasszicista gyóntatószék. Faragott későbarokk sekrestyeszekrény. Korabeli tölgyfa padok. Orgona copf sípházban. Vörös márvány szenteltvíztartók.Barokk függesztőmüves fedélszék, bárdolt tölgy gerendákkal, - ritka szép ácsmunka.A szőlőhegyen álló Szent István kápolna

Építéséről szinte semmit nem tudunk. Az 1. katonai térkép (1784.) még nem jelzi, és Korabinszky lexikona sem említi 1786-ban. A Kopátsy-féle egyházmegyei térkép. (1851) „praed. impop. cum eccl.” jellel mutatja, tehát néptelen puszta kápolnával. Koppány Tibor, a Veszprém megyei püspöki levéltárban őrzött visitációs jegyzőkönyv alapján, építési idejét 1813. évre teszi: „a szőlőhegyen álló kápolnát 1813-ban építették Szt. István tiszteletére, toronnyal és abban egy haranggal, belsejében oltárral és egy fa kórussal”. Az 1845. évi visitatio alkalmával összeírják. Az 1857. évi kataszteri térkép jelenlegi kontúrjával ábrázolja St. Stefan felirattal. Fentiek és a látottak alapján építése a 18. század első felére tehető. A kórus gerendáján felirat: „javíttatott 1883-ban, javíttatott 1951-ben”.

 
 

 

 Nagy kontrasztú változatNagy kontrasztú változat
PÁPATESZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Az önkormányzat intézményei

Közfeladatot ellátó szerv vezetői

KÖZÉRDEKŰ HIRDETÉS

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Iparűzési adó

Nyilvántartások

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK

Pápateszéri KÖZÖS Önkormányzati Hivatal

Pápateszér Község Önkormányzatának hivatalos honlapja wlink weboldal készítés